LUẬT SƯ TRANH TỤNG, LUẬT SƯ DÂN SỰ, LUẬT SƯ HÌNH SỰ

Công ty Luật Pháp Đăng chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng cho cá nhân và cho doanh nghiệp . Luật sư tranh tụng bao gồm mảng luật sư dân sự và luật sư hình sự